ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการโควตาเรียนดีสำหรับ วุฒิ ม.3 ม.6ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาไทย
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565