ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช.
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช.
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการต่อยอด ปวส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการต่อยอด ปวส. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565