ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
* ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
* มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

ผลการสอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
ผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์-ระดับ ปวช.
ผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์-ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
ผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์-ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565