ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตานักศึกษาเรียนดี (ช่วงที่ 2) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ผ่านการคัดเลือก

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565