ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี (รอบ 1.2)

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ผลการสอบคัดเลือกโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช.-สาขาวิชาการจัดการท่องและโรงแรม
ผลการสอบคัดเลือกโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช.-สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ผลการสอบคัดเลือกโควตา Portfolio -สาขาวิชาการจัดการท่องและโรงแรม
ผลการสอบคัดเลือกโควตา Portfolio -สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ผลการสอบคัดเลือกโควตาโรงเรียนเครือข่าย -สาขาวิชาการจัดการท่องและโรงแรม

ผลการสอบคัดเลือกโควตาโรงเรียนเครือข่าย -สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ผลการสอบคัดเลือกโควตาโควตาพื้นที่ -สาขาวิชาการจัดการท่องและโรงแรม
ผลการสอบคัดเลือกโควตาโควตาพื้นที่ -สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ผลการสอบคัดเลือกโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.-สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ผลการสอบคัดเลือกโควตาต่อยอด ปวส.

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565