ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย (เด็กดีศรีระยอง) ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565