ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการต่าง ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) (TCAS 1) ประจําปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาเรียนดีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (TCAS 1)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio (TCAS 1) (รอบที่ 2)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio (TCAS 1) (รหัสสาขาที่เลือกอันดับ 2 และ อันดับ 3)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าศึกษาด้วยวิธีพิเศษ Portfolio (TCAS 1)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคนิค เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ (TCAS 1) ประจําปีการศึกษา 2565

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565