ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
==>โควตาเรียนดี
==>โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
==>โควตาบุตรข้าราชการ
==>โควตา PORTFOLIO
==>โควตาโรงเรียนเครือข่าย

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาบุตรข้าราชการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาบุตรข้าราชการ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา Portfolio ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา Portfolio ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565