ประกาศผลการคัดเลือกโครงการการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
* มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี 5 ปี (ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามหาวิทยาลัยในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ มจพ.)
ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี 5 ปี ทุกคน ต้องเข้าไปลงทะเบียนในระบบ TCAS ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามหาวิทยาลัยในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 หากไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ มจพ.
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/ปริญญาตรีเทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565