ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 และข้อปฏิบัติที่ต้องดำเนินการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 และข้อปฏิบัติที่ต้องดำเนินการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565