ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.
* ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องอ่านและปฏิบัติตามประกาศของคณะให้ครบถ้วน
* ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี ทุกคน ยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่าจะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ และเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ผ่านการคัดเลือก

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 2
**ผู้มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ Clearing House ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและตามกำหนดเวลาที่คณะได้ประกาศไว้แล้วในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบคัดเลือก เช่น การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นต้น
ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565