ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี TCAS รอบที่ 2

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ผู้ผ่านการคัดเลือก-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม โครงการโควตาพื้นที่ 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (สำหรับวุฒิ ม.6) TCAS รอบที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือก-สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า โครงการโควตาพื้นที่ 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (สำหรับวุฒิ ม.6) TCAS รอบที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือก-สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า โครงการโควตาพื้นที่ 2 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (สำหรับวุฒิ ปวส.) TCAS รอบที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือก-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี 4 ปี (สำหรับวุฒิ ม.6) TCAS รอบที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือก-สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี 4 ปี (สำหรับวุฒิ ม.6) TCAS รอบที่ 2

ผู้ผ่านการคัดเลือก-สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า โครงการต่อยอด ปวส.2 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (สำหรับวุฒิ ปวส.) TCAS รอบที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือก-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม โครงการต่อยอด ปวส.2 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (สำหรับวุฒิ ปวส.) TCAS รอบที่ 2

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 2
**ผู้มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ Clearing House ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและตามกำหนดเวลาที่คณะได้ประกาศไว้แล้วในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบคัดเลือก เช่น การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นต้น
ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565