ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีการศึกษา 2565
* ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องอ่านและปฏิบัติตามประกาศของคณะให้ครบถ้วน
* เปลี่ยนแปลงกำหนดการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS จากเดิมวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565
* ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี ทุกคน ยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่าจะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต์ HTTPS://STUDENT.MYTCAS.COM/ และเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์-โครงการปกติ
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์-โครงการสมทบพิเศษ
ผู้ผ่านการคัดเลือก-วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือก-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ผ่านการคัดเลือก-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)
ผู้ผ่านการคัดเลือก-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือก-คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือก-คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 2
**ผู้มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ Clearing House ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและตามกำหนดเวลาที่คณะได้ประกาศไว้แล้วในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบคัดเลือก เช่น การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นต้น
ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565