ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีการศึกษา 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม-ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม-ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ผ่านการคัดเลือก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ระดับริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 2
**ผู้มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ Clearing House ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและตามกำหนดเวลาที่คณะได้ประกาศไว้แล้วในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบคัดเลือก เช่น การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นต้น
ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565