ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 3 Admission
*ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่คณะกำหนดให้ครบถ้วน และตามช่วงเวลาที่คณะกำหนด

ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือกวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์-โครงการปกติ
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์-โครงการสมทบพิเศษ
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ผ่านการคัดเลือกวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ-สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์-โครงการปกติ (เพิ่มเติม)

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 3
กำหนดการ Clearing House ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565