ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการรับเข้าศึกษาโครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)
* ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน ยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่าจะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2565 ที่เว็บไซต์ HTTPS://STUDENT.MYTCAS.COM/ และเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - โครงการปกติ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - โครงการสมทบพิเศษ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 4
กำหนดการ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
**ผู้มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ Clearing House ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและตามกำหนดเวลาที่คณะได้ประกาศไว้แล้วในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบคัดเลือก เช่น การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นต้น
ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2565 - 19 มิถุนายน 2565