ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส.

ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์-ระดับปริญญาตรีเทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์-ระดับปริญญาตรี 4 ปี ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม-ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม-ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 4
กำหนดการ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
**ผู้มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ Clearing House ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและตามกำหนดเวลาที่คณะได้ประกาศไว้แล้วในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบคัดเลือก เช่น การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นต้น
ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2565 - 19 มิถุนายน 2565