ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ประกาศข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Portfolio ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 2
ประกาศข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Portfolio ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน รอบที่ 2
ประกาศข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 2
ประกาศข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน รอบที่ 2
ประกาศข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ประกาศข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ประกาศข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ประกาศข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ประกาศข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาบุตรข้าราชการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 2)
ประกาศข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตากระจายโอกาส ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 2)
ประกาศข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตากระจายโอกาส ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน (รอบที่ 2)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Portfolio ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Portfolio ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตากระจายโอกาส ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตากระจายโอกาส ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาบุตรข้าราชการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน 4 ปี