ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2567

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พิมพ์แบบฟอร์มใบตรวจสุขภาพที่นี่ โดยนำเอกสารฉบับนี้ให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มนี้ และลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นของแพทย์ผู้ตรวจโรค
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี /5 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน