ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2567
(ประกาศรายชื่อเรียงตามตัวอักษร)

ประกาศรายชื่อจะเรียงตามตัวอักษร สามารถค้นหาชื่อ - นามสกุล ได้โดยเลือกรูปแว่นขยายในแถบเมนู หรือใช้คีย์ลัด (Ctrl+F บนคอมพิวเตอร์) เพื่อเปิดแถบเครื่องมือค้นหา
*ห้ามนำใบหลักฐานแสดงการสมัครเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
สืบค้นรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน (เลือกลำดับที่ ตรงที่ระบุว่าสถานการสมัครสอบสำเร็จ)
ประกาศรายชื่อ และสถานที่สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.
ประกาศรายชื่อ และสถานที่สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
ประกาศรายชื่อ และสถานที่สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน

สิ่งที่อนุญาต/ไม่อนุญาต ให้นำเข้าห้องสอบ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ (เพิ่มเติม)