ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการปกติ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสมทบพิเศษ

คณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์