ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2567

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการปกติ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการสมทบพิเศษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรีเทียบโอน

คณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์