โครงการโควตาเรียนดี โควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.