ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564
(กำหนดสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52))

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ