โครงการโควตา PORTFOLIO สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และผู้มีวุฒิ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน