ประกาศรายชื่อ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการโควตา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
*โควตาเรียนดี
*โควตา Portfolio
*โควตาโรงเรียนเครือข่าย 1
*โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โควตาเรียนดี (ฉบับเปลี่ยนแปลง-สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือ video call)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โควตา Portfolio (ฉบับเปลี่ยนแปลง-สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือ video call)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โควตาโรงเรียนเครือข่าย 1(ฉบับเปลี่ยนแปลง-สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือ video call)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) (ฉบับเปลี่ยนแปลง-สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือ video call)