ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ