ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
**ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามขั้นตอนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง Video call หรือทางโทรศัพท์ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยให้นักศึกษาอยู่ในห้องเพียงผู้เดียว และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาสถานศึกษาเดิม**

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)