ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ฉบับเปลี่ยนแปลง-สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)