โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ฉบับเปลี่ยนแปลง-สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)