ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และนำเสนอผลงาน โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ข้อปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และนำเสนอผลงาน สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) ผ่านทางออนไลน์ (Google Meet) วันที่ 16 มกราคม 2564