ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะกีฬาและศิลปวัฒนธรรม