กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาโควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) รอบที่ 2
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย 1รอบที่ 2
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โควตา PORTFOLIO รอบที่ 2
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี รอบที่ 2