ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-สถานที่สอบ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2564
(ประกาศจะเรียงตามตัวอักษร หรือสามารถตรวจสอบสถานที่สอบรายบุคคลได้ที่ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment ทั้งนี้มหาวิทยาลัยห้ามมิให้นำใบหลักฐานแสดงการสมัครเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-สถานที่สอบ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 เข้าศึกษาระดับ ปวช.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-สถานที่สอบ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4/5 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-สถานที่สอบ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
มาตรการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ช่วงการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันพุธที่ 7 และวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ