ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงใช้ผลคะแนนสอบ สทศ.ประจำปีการศึกษา 2564
*โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี
*โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT
*โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์