ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 และโครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET GAT/PAT วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์