ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับวุฒิ ปวช.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับวุฒิ ปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วุฒิ ปวช.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วุฒิ ปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์