ประกาศรายชื่อ และข้อปฏิบัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Portfolio คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และข้อปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และข้อปฏิบัติ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน