ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการต่อยอด ปวส.