ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2565
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์