ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเข้าศึกษาด้วย PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มจพ.กรุงเทพมหานคร และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์