ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
* มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม
* มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
* มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์
* ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะ (มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และนำเสนอผลงาน (มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และนำเสนอผลงาน (มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์)
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และนำเสนอผลงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/ด้านหุ่นยนต์))
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม)