ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี (รอบ 1.2)

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โครงการต่อยอด ปวส.