ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
*โควตาเรียนดี
*โควตา Portfolio
*โควตาโรงเรียนเครือข่าย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา Portfolio
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย