โครงการโควตาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี วุฒิ ม.6 โครงการปกติ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี วุฒิ ม.6 โครงการสมทบพิเศษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาโอลิมปิกวิชาการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์รอบที่ 2