ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
* มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์