ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์