ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ปีการศึกษา 2565 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ