ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
==>โควตาเรียนดี
==>โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
==>โควตาบุตรข้าราชการ
==>โควตา Portfolio
==>โควตาโรงเรียนเครือข่าย

รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาบุตรข้าราชการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาบุตรข้าราชการ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา Portfolio ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา Portfolio ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน