ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง ประจำปีการศึกษา 2565

คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์